Biology

0 comments

Biology


Pbi.

ਅਧਿਆਇ 1 ਜੀਵ ਜਗਤ

ਅਧਿਆਇ 2 ਜੈਵਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ

ਅਧਿਆਇ 3 ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ

ਅਧਿਆਇ 4 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ

ਅਧਿਆਇ 5 ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ

ਅਧਿਆਇ 6 ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਚਨਾ

ਅਧਿਆਇ 7 ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੰਚਨਾਤ੍ਮਕ ਸੰਗਠਨ

ਅਧਿਆਇ 8 ਸੈੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕਾਈ

ਅਧਿਆਇ 9 ਜੈਵ ਅਣੂ

ਅਧਿਆਇ 10 ਸੈੱਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਵੰਡ

ਅਧਿਆਇ 11 ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਅਧਿਆਇ 12 ਖਣਿਜ ਪੋਸ਼ਣ

ਅਧਿਆਇ 13 ਉੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ

ਅਧਿਆਇ 14 ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਅਧਿਆਇ 15 ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਅਧਿਆਇ 16 ਪਾਚਣ ਅਤੇ ਸੋਖਣ

ਅਧਿਆਇ 17 ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ

ਅਧਿਆਇ 18 ਸਰੀਰ ਦ੍ਰਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ

ਅਧਿਆਇ 19 ਉਤਸਰਜੀ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ

ਅਧਿਆਇ 20 ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਗਤੀ  

ਅਧਿਆਇ 21 ਨਾੜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ


ਅਧਿਆਇ 22 ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ
Eng.